คลังเก็บหมวดหมู่: คาสิโนออนไลน์

คาสิโนออนไลน์

Get to know slot EVOPLAY What’s interesting here?

Get to know slot EVOPLAY What’s interesting here?

Get to know slot EVOPLAY What is EVOPLAY is a prominent game provider in the online casino industry แทงหวย24 , known for its innovative approach, high-quality games, and immersive gaming experiences. With a diverse portfolio of engaging casino games, including slot games, table games, and instant-win games, EVOPLAY aims to deliver entertainment and excitement to players around the world.

One of the standout features of EVOPLAY is its focus on creating visually stunning and graphically rich games. The company places a strong emphasis on high-quality graphics, animations, and sound effects, ensuring an immersive and engaging gaming experience for players.

Get to know slot EVOPLAY top 5 games

EVOPLAY’s slot games cover a wide range of themes, catering to different player preferences.

Whether you’re interested in adventure, mythology, fantasy, or classic fruit machines,

EVOPLAY offers a variety of options to suit your taste. Each slot game is thoughtfully designed with attention to detail, featuring unique symbols, captivating visuals, and seamless gameplay.

In addition to their visually appealing designs, EVOPLAY’s slot games often incorporate innovative features and bonus rounds to enhance the gameplay experience.

These may include free spins, multipliers, expanding wilds, interactive mini-games, and unique reel mechanics, providing players with exciting opportunities to win big and increase their enjoyment.

Necromancer: Embark on a dark and mystical adventure in this visually stunning slot game. Unleash the power of the necromancer and witness the captivating animations as you spin the reels and unlock exciting bonus features.

Elven Princesses: Enter a magical realm filled with enchanting princesses in this captivating slot game. The beautiful graphics, immersive soundtrack, and rewarding bonus rounds make for an engaging gameplay experience.

Battle Tanks: Step into the battlefield in this action-packed slot game featuring tanks, explosions, and big wins. Engage in thrilling tank battles and trigger exciting bonus features for a chance to win substantial rewards.

Get to know slot EVOPLAY

Chinese New Year: Celebrate the Chinese New Year in this festive-themed slot game. Immerse yourself in the vibrant atmosphere with traditional symbols, dragon dances, and thrilling bonus rounds filled with luck and fortune.

Indiana’s Quest: Join the adventurous archaeologist, Indiana, on his quest for ancient treasures in this exciting slot game.

With its intriguing storyline, captivating visuals, and immersive gameplay, Indiana’s Quest offers a thrilling gaming experience.

These top 5 recommended games from EVOPLAY showcase the company’s commitment to visual excellence, engaging gameplay, and immersive themes.

Whether you’re a fan of mystical adventures, magical realms, tank battles, festive celebrations, or archaeological quests,

these games offer captivating experiences that are sure to keep you entertained. Enjoy the excitement and rewards that await you in these EVOPLAY games!

Get to know slot EVOPLAY details here must know before playing

EVOPLAY also prides itself on creating games that are accessible and user-friendly. Their games are optimized for both desktop and mobile platforms, allowing players to enjoy a seamless gaming experience across various devices.

The games are designed with intuitive interfaces and smooth navigation, making it easy for players to jump right into the action.

Moreover, EVOPLAY is committed to fair play and player safety. Their games undergo thorough testing and certification to ensure random outcomes and fair results. The company also holds licenses from reputable regulatory authorities, further ensuring transparency and trustworthiness.

With its dedication to innovation, high-quality graphics,

and player satisfaction, EVOPLAY has gained recognition and popularity in the online casino industry.

Their games offer exciting and immersive experiences, providing entertainment for both casual players and seasoned enthusiasts.

In summary, EVOPLAY is a well-established game provider known for its visually stunning, innovative, and entertaining casino games. Whether you’re interested in engaging slot games, classic table games, or instant-win games, EVOPLAY’s portfolio has something to offer. So, if you’re looking for high-quality gaming experiences, exploring the offerings from EVOPLAY is definitely worth considering.

Get to know slot EVOPLAY More details here.

EVOPLAY games offer several advantages that make them stand out in the online casino industry. Here are some of the key advantages of playing EVOPLAY games

Visual Excellence: EVOPLAY is known for its exceptional visual design and graphical quality. The games feature stunning animations, detailed artwork, and immersive sound effects, creating an engaging and captivating gaming experience.

Innovative Gameplay Features: EVOPLAY games often incorporate innovative gameplay features and mechanics. From unique reel setups to interactive bonus rounds, these games offer exciting and fresh gameplay experiences that keep players entertained and engaged.

Wide Variety of Themes: EVOPLAY offers a diverse range of themes in their games, catering to different player preferences. Whether you enjoy adventure, fantasy, mythology, or classic themes, there’s a game for everyone. This variety ensures that players can find a game that resonates with their interests and personal preferences.

Mobile-Friendly Experience: EVOPLAY recognizes the importance of mobile gaming and ensures that their games are optimized for mobile devices. The games are designed to adapt seamlessly to different screen sizes and resolutions, providing a smooth and enjoyable experience on smartphones and tablets.

User-Friendly Interface: EVOPLAY games are designed with user-friendliness in mind. The interfaces are intuitive and easy to navigate, allowing players to quickly access their favorite games and enjoy a hassle-free gaming experience.

Get to know slot EVOPLAY

Fair and Transparent: EVOPLAY prioritizes fair play and transparency. Their games undergo rigorous testing and certification to ensure random outcomes and fair results. Additionally, the company holds licenses from reputable regulatory authorities, providing players with peace of mind regarding the fairness and integrity of the games.

Engaging Bonus Features: EVOPLAY games often include exciting bonus features that enhance the gameplay and offer additional winning opportunities. These features may include free spins, multipliers, wilds, scatters, and interactive mini-games, adding depth and excitement to the overall gaming experience.

Player-Centric Approach: EVOPLAY focuses on delivering a satisfying experience for players. They actively listen to player feedback and incorporate it into their game development process, ensuring that the games meet the expectations and preferences of their audience.

High-Quality Performance: EVOPLAY games are developed using cutting-edge technology and adhere to industry standards. This ensures smooth gameplay, fast loading times, and stable performance across different devices and platforms.

In summary, EVOPLAY games offer visually impressive designs, innovative gameplay features, a wide variety of themes, and a user-friendly experience. With their commitment to fairness, transparency, and player satisfaction, EVOPLAY continues to provide exciting and engaging gaming experiences for players in the online casino industry.

อ่านเพิ่มได้ที่….

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานี ให้โชคลาภ

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานี ให้โชคลาภ

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว โชคลาภ ดวงดี มีดวงเฮง เป็นสิ่งที่ใครหลายคนนั้นอยากจะมี เพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จ ในด้านค้าขายก็จะได้รับกำไร มีลูกค้าอุดหนุนมากมาย ในด้านของการทำงานก็จะมีผลงานดี เจ้านายหรือผู้ใหญ่รัก มีการอุปถัมภ์ค้ำชู และในด้านของการเสี่ยงดวงอย่างเช่นหวย ก็จะถูกรางวัล ได้รับลาภลอย รับทรัพย์สินก้อนโต

โดยในด้านของการถูกหวยถูกรางวัลนั้น จะมีวิธีในการหาเลขเด็ด เลขมงคลแตกต่างกันออกไป อย่างเช่น การบูชาวัตถุหรือเครื่องรางมงคล เช่น ฮกลกซิ่ว, ปี่เซียะ, สิงห์คู่, กิเลน, แมวกวัก, ตุ๊กตาดารุมะ ฯลฯ โดยเมื่อบูชาแล้ว อยากจะเสี่ยงดวงเสี่ยโชคซื้อหวยก็สามารถทำได้ และมีผู้ที่ถูกรางวัลมาแล้วจากการทำวิธีนี้ หรือจะเป็นการไปไหว้พระขอพรตามวัดหรือศาลต่างๆ ที่มีชื่อเสียงในด้านของความศักดิ์สิทธิ์ ให้โชคให้หวย

เมื่อทำการกราบไหว้ขอพรขอเลขเด็ดแล้ว อาจจะทำการเสี่ยงเซียมซี และนำเลขไปซื้อหวย หรือ แทงหวย24 ก็จะมีโอกาสถูกรางวัลได้ โดยที่วัดหรือศาลต่างๆที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นมีหลากหลายสถานที่ทั่วประเทศ โดยบทความนี้จะพูดถึงศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว อีกหนึ่งศาลที่ขึ้นชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ ความมงคล โดยจะมีเนื้อหาอย่างไรนั้น ไปติดตามอ่านในบทความนี้ได้เลย

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว อีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ให้โชคลาภและความมีศิริมงคล

ประวัติของศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว กำเนิดในตระกูลลิ้ม สมัยพระเจ้าซื่อจงฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์หมิง มีพี่ชายชื่อ ลิ้มโต๊ะเคี่ยม ทำงานรับข้าราชการอยู่ที่มณฑลฮกเกี้ยน แต่โดนใส่ร้ายว่าสมคบคิดกับโจรสลัดญี่ปุ่น จึงหนีไปทางเกาะไต้หวัน กระทั่งมาสิ้นสุดที่ท่าเรือจังหวัดปัตตานี และได้ตั้งรกรากที่นั่นตั้งแต่นั้นมา ลิ้มโต๊ะเคี่ยมมีทักษะในด้านงานช่าง สามารถหล่อปืนใหญ่ได้ จนถูกใจเจ้าเมืองปัตตานี และได้ยกพระธิดาให้สมรสด้วย หลังจากแต่งงาน ลิ้มโต๊ะเคี่ยม ได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม

โดยในตอนนั้น บิดาได้เสียชีวิตลง ทำให้ ลิ้มกอเหนี่ยว ต้องดูแลแม่เพียงลำพัง แต่การอยู่ด้วยกันเพียงลำพังของผู้หญิง ทำให้ลิ้มกอเหนี่ยวตัดสินใจออกตามหาพี่ชาย จนกระทั่งได้พบกับพี่ชายที่บ้าน กรือเซะ จ.ปัตตานี เธอพยายามพูดจาหว่านล้อมให้พี่ชายกลับเมืองจีนเพื่อไปดูแลแม่ แต่กลับถูกปฏิเสธ เพราะลิ้มโต๊ะเคี่ยมกำลังทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการก่อสร้างมัสยิดกรือเซะอยู่ ด้วยความกตัญญูของลิ้มกอเหนี่ยวที่ไม่สามารถพาพี่ชายกลับบ้านได้ เธอจึงได้ทำอัตตวิบากกรรมที่ใต้ต้นมะม่วงหิมพานต์ ใกล้มัสยิด ลิ้มโต๊ะเคี่ยว เสียใจมากจึงได้จัดการทำศพตามประเพณีที่ปัตตานี ลิ้มกอเหนี่ยว จึงถูกยกให้เป็นเจ้าแม่ของความกตัญญู ความรัก และความซื่อสัตย์ตั้งแต่นั้นมา

หากพูดถึงความกตัญญู ทุกคนก็มักนึกถึง เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จึงมีผู้ไปกราบไหว้กันเป็นจำนวนมาก มีอภินิหารต่าง ๆ นานา เกิดขึ้น ใครบนบานขอให้หายเจ็บไข้ได้ป่วย มีโชคลาภ ทำมาค้าขายรุ่งเรือง ก็ได้สมดังใจปรารถนา

ต่อมา ได้มีการนำเอาต้นมะม่วงหิมพานต์ต้นนั้น ไปแกะสลักเป็นองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประดิษฐานไว้ที่บ้านกรือเซะ โดยได้มีการอัญเชิญเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ไปประดิษฐานไว้ที่ ศาลเจ้าโจวซูกง ซึ่งอยู่ในตลาดจีนของจังหวัดปัตตานี และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ศาลเจ้าเล่งจูเกียง หรือ ศาลเจ้าแม่ลิ่มกอเหนี่ยว มาจนถึงปัจจุบัน

ประเพณียืมเงินขวัญถุง ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

นอกจากความกตัญญู ซื่อสัตย์แล้ว เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ยังขึ้นชื่อในเรื่องของการให้โชคลาภ ใครที่ทำอาชีพทำมาค้าขาย ต้องมาขอพรกับเจ้าแม่ จะทำให้ค้าขายรุ่งเรือง มีลูกค้าเยอะ โดยทางศาล ได้ตั้งราคาในการยืมตั้งแต่ 30 – 100 บาท ยืมเท่าไหร่ เวลาที่ทำการค้าขาย แล้วได้กำไรมา ก็จะได้เงินคืนกลับมาเป็นสองเท่าของที่ยืมไป เช่น ยืมเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวไป 50 บาท ถ้าค้าขายได้กำไร ก็เอามาคืน 100 บาท เป็นต้น จะมีประเพณีแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี หรือ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์นั่นเอง

วิธีไหว้ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

 • ซื้อชุดธูปเทียน ขวดน้ำมัน และกระดาษที่ใช้ในการเผา
 • ไหว้ฟ้าดิน ด้วยธูป 7 ดอก และเทียน 2 เล่ม ปักได้ที่กระถางใหญ่ หน้าศาลเจ้า เดินเข้าไปข้างในศาล เริ่มไหว้พระจีนก่อน
 • จากนั้น ให้ไหว้โต๊ะที่ 3 เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวถัดไป คือ โต๊ะที่ 4 ฝั่งใกล้ๆ กับเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
 • แล้วเดินไปทางประตูขวา เพื่อกราบไหว้เทพเจ้าต่างๆ ให้ครบ
 • เติมน้ำมันตามจุดต่างๆ
 • นำกระดาษไปเผาในอุโมงค์ ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม เป็นการกำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิต
 • สุดท้าย ให้กลับเข้าไปในศาล แล้วตีระฆัง 3 ครั้ง

ไหว้ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว แล้ว อยากเสี่ยงดวงเล่นหวย แต่ไม่รู้ว่าเล่นที่ไหน?

หากอยากลองเสี่ยงดวงเล่นหวย ขอเชิญที่ Lottosod6g เว็บหวยออนไลน์ชั้นนำที่ได้รับความนิยม เว็บได้มาตรฐานระดับสากล มีหวยมากมายหลากหลายชนิดให้เล่น เช่น หวยรัฐบาล หวยไทย หวยลาว หวยฮานอย หวยหุ้น หวยมาเลเซีย หวยยี่กี ฯลฯ

ถ้าท่านติดปัญหาหรือมีข้อสงสัยอะไร จะมีแอดมินพร้อมให้บริการช่วยเหลือและตอบปัญหาของท่านตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี และไม่ว่าท่านจะใช้โทรศัพท์มือถือระบบ android หรือ iOS ก็สามารถเล่นได้ทุกยี่ห้อทุกรุ่นอย่างสะดวกสบาย พูดถึงหวยออนไลน์ ต้องที่ Lottosod6g แล้วคุณจะประทับใจ ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

อ่านเพิ่มได้ที่….

5 เทคนิคเล่น คาสิโนออนไลน์ ให้ได้เงิน

5 เทคนิคเล่น คาสิโนออนไลน์ ให้ได้เงิน

คาสิโนออนไลน์ ถือว่าเป็น ช่องทางในการทำเงิน ของนักเดิมพันออนไลน์ ที่อยาก เดิมพันเกมออนไลน์ และเสี่ยงดวงได้อย่างปลอดภัย และไม่เสียเงิน และเวลาเพื่อเดินทางไปไหน บอกเลยว่า เป็นแหล่งทำเงินของเราที่ สร้างมาเพื่อความสะดวกและสบาย อย่างโดยแท้  

เท่านั้นไม่พอ คาสิโนออนไลน์นี้ ยังเป็นที่นิยมอย่างมาก ในปัจจุบัน เรื่องจาก เดิมพันได้ง่ายรวดเร็ว ไม่ต้องรอนาน แทงหวย24 มีเกมมากมายให้ได้ทำการเลือกเล่น ไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็มีเกม รองรับและมีเงินให้ท่าน ได้สร้างกำไร ดังนั้น หากใครที่เบื่อ การเดิมพันแบบเดิมๆ อยู่ คาสิโนออนไลน์ตอบโจทย์ท่านได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ การเดิมพันและการลงทุน ของคาสิโนออนไลน์ ก็จะเหมือนกันกับคาสิโนของจริงอีกด้วย

และไม่ว่าจะเป็นเกมสล็อตออนไลน์ หรือ เกมยิงปลาออนไลน์ ก็มีให้เล่น และด้วยคำว่า คาสิโน แน่นอนว่าต้องมีทุกการเดิมพัน แทงบอล แทงรถ หรือเกมไพ่ ก็มีครบ บอกเลยว่า ไม่ต้องเดินทางไปถึง คาสิโนจริง ก็ได้เดิมพันแบบครบจบ ในนิ้วเดียว อย่างไรก็ตาม การเดิมพันคาสิโน หรือเล่นคาสิโนออนไลน์นี้ ก็ยังต้องพึ่งพาดวง

5 เทคนิคการเล่น คาสิโนออนไลน์ ให้ได้เงิน

วางแผนเรื่อง เงินที่ใช้เดิมพันอย่างละเอียด และเข้มงวด

สำหรับข้อแรก ที่สำคัญ และเป็นสิ่งแรก ที่สามารถช่วยให้ท่าน สามารถทำเงินและกำไร จากการเดิมพันได้อย่าง ประสบความสำเร็จ คือ วางจำนวนเงิน และต้องทำตามอย่างเข้มงวด เพราะ การวางแผน เรื่องของเงิน อย่างชัดเจนนั้นจะช่วยให้ท่าน สามารถ ทำการตั้งเป้าหมาย ของกำไรที่ต้องการ และเงินที่ต้องเสียในแต่ละวันได้ และการทำแบบนี้จะช่วยให้ท่านนั้น มองเห็นเงินที่เสียไป หรือได้มา ว่ามีมากน้อยเพียงใด   เท่านั้นไม่พอ มันยังช่วยให้ท่านนับเงินที่ใช้ไป อย่างดี และลดโอกาสในการหมดตัวได้ นั่นเอง

เลือกเกมให้เป็น เกมที่ใช่ที่โดนใจเท่านั้น

ในส่วนของข้อที่ 2 ท่านคงเคยได้ยินคำว่า หากว่าชื่นชอบ หรือรู้สึกดีกับอะไร เราจะทำมันออกได้ดี นั้นแปลว่า หากท่านใดที่เลือกเกมที่ชอบ หรือที่เหมาะกับตัวท่านได้ รับรองว่า มันจะช่วยให้ท่าน นั้น ทำเงินและกำไรได้อย่างแน่นอน 

เพราะอย่างที่ได้บอกไป ว่า หากชอบหรือรักสิ่งใดเราจะทำมันออกได้ดี ดังนั้น ก่อนที่ท่านจะทำการ เดิมพัน หรือลงทุนด้วยเงินของท่าน ให้ท่านทำการเลือก เกมเดิมพันที่ท่านชอบหรือถนัด รับรองว่า โอกาสที่จะชนะการเดิมพันมีสูงมากอย่างแน่นอน 

ศึกษารายละเอียดของเกม และวิธีการเล่นให้เข้าใจ

หลังจากที่ ทำการเลือกเกม วางแผนเรื่องการเงิน อะไรต่างๆ ได้เรียบร้อยแล้ว ต่อไปเราขอให้ท่านทำการ ศึกษาและลองเล่น เกมนี้ลองนี้ โดยให้ท่าน เรียนรู้และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับเกมให้มากที่สุด ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านนั้น ไม่โดนโกง หรือพลาดขณะที่ทำการเล่น และยังช่วยโอกาสในการประสบความสำเร็จได้อย่างดีมากอีกด้วย บอกเลยว่า เป็นวิธีเบสิค ที่ไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาด เพราะ มันสำคัญอย่างมาก นั่นเอง และขอแนะนิดนึง หากท่านใดที่ กำลังสงสัยว่า ต้องศึกษาเรื่องไหนบ้าง หลักๆ คือ วิธีการเล่น สัญลักษณ์ คำศัพท์ อัตราการจ่าย บอกเลยว่าอะไรพวกนี้ นี่แหละที่สำคัญอย่างมาก ดังนั้น ห้ามมองข้ามอย่างเด็ดขาด

5 เทคนิคเดิมพัน คาสิโนออนไลน์ ให้ได้เงิน

รู้จังหวะ

สำหรับข้อที่ 4 บอกเลยว่า บางคนอาจจะกำลังงง ว่ามันคืออะไร การรู้จังหวะ ในที่นี่คือ จังหวะของเรื่องการ เพิ่มเงินหรือลดเงิน ในช่วงเวลาใดเวลานึงที่คาดว่าจะได้เงินเยอะ หรือจะเสียเงินเยอะ 

นั่นแปลว่า หากท่านเล่นไปแล้วรู้สึกว่า จังหวะนี้แหละที่ เหมาะต่อการเพิ่มเงิน เพื่อให้ท่านได้เงิน มากขึ้นก็ ให้ท่านทำการเพิ่มเงินเข้าไป หรือจังหวะไหน ที่ท่านนั้น รู้สึกว่ามันจะเสีย ก็ให้ท่านทำการลดเงินที่ใช้ ทำการเดิมพันลง เพื่อลดโอกาสในการเสียเงินเยอะไป นั่นเอง 

และบอกเลยว่าเรื่องของ รู้จังหวะนั้น ช่วยให้นักเดิมพันมากมายได้เงินมาแล้วนับไม่ถ้วน บอกเลยว่าเป็นอะไรที่สำคัญอย่างมาก แต่หากท่านใดที่ กำลังเป็นมือใหม่ และไม่ค่อยรู้เรื่องของ จังหวะ ก็แนะนำให้ท่านทำการฝึกฝนบ่อย เพิ่มประสบการณ์กันไป รับรองว่าช่วยให้ท่านได้เงิน และสร้างรายได้ มากมายอย่างที่หวังได้อย่างแน่นอน  

คุมสติ และอย่าใช้อารมณ์ในการเล่น 

สิ่งสุดท้าย สิ่งที่จะช่วยให้ท่านได้เงิน ไม่ได้เงิน มันขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ นั่นคือ สติ และ อารมณ์ บอกเลยว่า สองอย่างนี้ เป็นอะไร ที่สำคัญที่สุด ของการเดิมพันคาสิโนออนไลน์ เพราะหากท่านทำการเล่น โดย ขาดสติ โลภ โกรธ  อยากได้ อยากเอาชนะ เมื่อไหร่ มันจะเป็นผลที่ทำให้ท่าน เสียใจ และไม่มีทางชนะได้อย่าวที่ต้องการ อย่างแน่นอน เพราะ มันจะทำให้ท่านขาดการคิด วิเคราะห์ ติตอง และตัดสินใจได้พลาด ดังนั้น ข้อนี้ จึงเป็นหัวใจ สำคัญมากต่อ การเดิมพัน หากท่านใดที่อยากเดิมพันได้ให้เงิน และไม่เป็นหนี้ หรือเสียไปจนหมด สติ ท่องไว้ ว่าสติต้องอยู่เหนืออารมณ์ และต้องใช้ความคิดมากกว่า ความรู้สึกด้วย ไม่เช่นกัน ตาย!!!  

นี่คือเหล่า เทคนิคของการเดิมพัน คาสิโนออนไลน์ ที่เราได้ทำการรวบรวมมาให้ท่านได้อ่านแล้ว มากมายหลายเทคนิค หวังว่าจะสามารถช่วยให้ท่านสามารถทำเงินได้ ในที่สุด โอกาสของคำว่าโชคดีอยู่ ดังนั้น เพื่อให้ท่านสามารถ ทำการเดิมพันจนได้เงิน เว็บไซต์เราก็มี เทคนิคเล่นคาสิโนให้ได้เงิน มาให้ท่านได้ทำตาม รับรองว่าช่วยให้ท่านได้เงิน มากขึ้นแน่นอน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่….

สิงห์คู่สัตว์ในตำนาน มงคลให้โชคลาภ ที่เซียนหวยควรบูชา

สิงห์คู่สัตว์ในตำนาน มงคลให้โชคลาภ ที่เซียนหวยควรบูชา

สิงห์คู่สัตว์ในตำนาน เซียนหวย คอหวย และบรรดานักเสี่ยงโชค ทั้งหลาย ควรบูชา จะมีวิธี ในการค้นหา เลขเด็ด เลขมงคล แตกต่างกัน ออกไป บางคน อาจจะใช้วิธี ในการนำแป้ง ไปถูที่ต้นไม้ ที่ว่ากันว่า มีความศักดิ์สิทธิ์ โดยเริ่มจากการ กราบไหว้ขอพร หลังจากนั้น นำแป้งไปถูที่ต้นไม้ เพื่อตีเลขเด็ด ที่ปรากฏขึ้นบนต้นไม้ แต่ละคน จะตีเป็นเลข ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับว่า ใครมีดวงดี มากกว่ากัน

โดย เมื่อได้เลขเด็ดแล้ว ก็จะนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ แทงหวย24 และ ถ้าใครมีโชค สามารถตีเลขได้แม่น ก็จะ ถูกรางวัล รับเงินกันไป มากมาย หรือ อีกวิธีหนึ่ง คือ การบูชาวัตถุมงคล ที่มีความเชื่อว่า ถ้ามีสิ่งเหล่านี้แล้ว จะทำให้ มีโชคลาภ มีเงินทองมากมาย โดยวัตถุเครื่องรางมงคล ที่นิยมบูชา เช่น ฮกลกซิ่ว, ปี่เซียะ, เรือสำเภอจีน, แมวกวัก, นางกวัก, กิเลน, มังกร ฯลฯ โดย บทความนี้ จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ เครื่องรางมงคลสิงห์คู่ ที่จะทำให้มีโชคลาภ ทรัพย์สิน เงินทองมากมาย และ ช่วยคุ้มครอง ให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ จะเป็นอย่างไรนั้น ไปติดตามอ่านในบทความนี้ได้เลย

ประวัติความเป็นมาของ สิงห์คู่ สัตว์ในตำนานมงคลให้โชคลาภ ที่เซียนหวยต้องบูชา

          สิงห์คู่นั้น เป็นสัตว์ในตำนาน ของชาวจีน เป็นตัวแทน ของการปกปักรักษาคุ้มครอง สถานที่ ผู้คน รวมไปถึง การจัดการกับสิ่งชั่วร้าย หรือ พลังด้านไม่ดี เรียกได้ว่า เป็นสัตว์มงคลอันดับ 1 เลยก็ว่าได้ ด้วยคุณลักษณะ ที่มีความดุร้าย ฉลาด แข็งแรง และ มีสัญชาตญาณ ของนักล่าในตัว ถ้าใครเคย ไปตามวัดจีน สำนักงานใหญ่ๆ หรือ วัดทยบางแห่ง จะพบกับรูปปั้นสิงห์คู่ อยู่ที่ประตูทางเข้า โดย จะยืนในตำแหน่ง ซ้ายขวาหันหน้า ออกไปข้างหน้า โดยประวัติของสิงห์คู่นั้น มาจาก ประเทศจีน ในสมัยราชวงศ์ฮั่น โดย มีคณะทูตมาจากตะวันออกกลาง ได้นำสิงโต มาเป็นเครื่องบรรณาการ ให้แก่ราชวงศ์ฮั่น ต่อมาในศตวรรษที่ 6 สิงโต ก็ถูกใช้เป็นต้นแบบ ในการสร้ารูปปั้น เพื่อใช้ในการปกป้องคุ้มครอง สถานที่ต่างๆ ก่อนที่วัฒนธรรมนี้ จะมีความนิยม แพร่หลายไปทั่วทวีปเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น, อินเดีย, ทิเบต, พม่า, เกาหลี, ศรีลังกา, ไทย, เวียดนาม, เนปาล, กัมพูชา ฯลฯ ทำให้ มีรูปปั้นสิงห์คู่ตามอาณาเขตพื้นที่ประเทศที่กล่าวมามากมาย

            โดยลักษณะทั่วไป ของสิงห์คู่นั้น จะใช้หินอ่อน ในการแกะสลัก หรือทองเหลือง หรือ ไม่ก็เหล็ก โดย ในสมัยก่อนนั้น ต้องใช้ ผู้เชี่ยวชาญในการสร้าง และ ค่าใช้จ่ายมีราคาที่สูงมาก ด้วยเหตุนี้ สิ่งคู่มักจะนิยมใช้ในหมู่ขุนนาง คนรวย หรือ คนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ทำให้สิงห์คู่กลายเป็นสิ่งที่บงบอกถึงฐานะทางการเงินของคนผู้นั้นและครอบครัวในตระกูล เมื่อเวลาได้ผ่านไป มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีมากขึ้น กระบวนการผลิตง่ายมากขึ้น ทำให้มีการผลิตสิงห์คู่ได้เป็นจำนวนมากด้วยวัสดุจากเรซินและคอนกรีต คนทั่วไปนังสัมคมสามารถหาซื้อและเป็นเจ้าของสิงห์คู่ได้ ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นคนรวยเท่านั้นที่สามารถครอบครองสิงห์คู่ได้เหมือนในอดีต

            สิงห์คู่นั้นจะช่วยปกปักรักษาเงินทองและทรัพย์สินของคนในบ้าน นั่นจึงเป็นเหตผลว่าเราสามารถพบเห็นสิงห์คู่ในสำนักงานรัฐ วัด และบ้านของตระกูลใหญ่เท่านั้น โดยลักษณะของสิงห์คู่ที่มีความมงคลนั้นควรจะมีทั้งตัวผู้และตัวเมีย โดยตัวผู้จะเหยียบลูกโลกไว้ใต้อุ้งเท้าด้านขวาเป็นเหมือนการปกป้องและคุ้มครองรักษาบ้าน วัด สำนักงาน หรืออาณาเขตนี้ และสิงห์ตัวเมียจะเหยียบลูกไว้ใต้อุ้งท้าวซ้าย เป็นเหมือนกับสัญชาตญาณของความเป็นแม่ ที่จะปกป้องลูกของตน โดยตัวเมียจะสื่งถึงพลังของหยิน และตัวผู้เป็นตัวแทนของพลังหยาง โดยตัวเมียจะทำหน้าที่ปกป้องคนในบ้าน และตัวผู้จะเป็นการปกป้องอาคารบ้านเรือน

ตำแหน่งของการวางสิงห์คู่

          โดยลักษณะการวางตำแหน่งของสิงห์คู่นั้น จะวางไว้ที่ข้างนอกประตูบ้าน หรืออาคารสำนักงานและหันหน้าออกจากตัวอาคารเหมือนกับจะคอยเฝ้าสถานที่นี้เอาไว้ โดยสิงห์ตัวผู้จะอยู่ด้านขวา (ถ้ามองในตำแหน่งหันหน้าออกจากอาคาร) และสิงห์ตัวเมียจะอยู่ทางด้านซ้าย

สิงห์คู่ สัตว์ในตำนานมงคลให้โชคลาภและให้โชคลาภ

โดยสิงห์คู่นั้นมีพลังอำนาจในการรักษาปกป้องคุ้มครองคนในบ้าน และช่วยกำจัดพลังงานไม่ดีที่จะเข้ามาภายในบ้าน และยังให้โชคลาภอีกด้วย ถ้าครองครองสิงห์คู่ไว้ ลองขอพรเรื่องโชคลาภดู เพราะสิงห์คู่เป็นตัวแทนของความศักดิ์สิทธิ์และมีศิริมงคล ไม่แน่อาจจะถูกหวย ถูกรางวัล ก็เป็นได้

อ่านเพิ่มได้ที่….

นางกวักเทพีแห่งโชคลาภ บูชาอาจจะร่ำรวยหรือถูกหวย

นางกวักเทพีแห่งโชคลาภ บูชาอาจจะร่ำรวยหรือถูกหวย

นางกวักเทพีแห่งโชคลาภ ถูกหวย ถูกรางวั เป็นสิ่งที่ใครหลายคนนั้นอยากจะมีโอกาสถูกสักครั้งหนึ่ง และถ้าเกิดถูกรางวัลใหญ่หรือถูกรางวัลที่1นั้น เหมือนเป็นการได้รับโชคก้อนใหญ่ มีเงินทองทรัพย์สินมากมายเข้ามาในชีวิต กลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ โดยจะมีวิธีในการหาเลขเด็ด เลขมงคล แตกต่างวิธีกันออกไป อย่างเช่น การไหว้ขอพรตามศาลพระภูมิ หรือศาลเจ้าที่ โดนเริ่มจากการกราบไหว้ขอพร ขอเลขเด็ด เลขมงคล

จากนั้นทำการบนบานศาลกล่าว และถวายเครื่องเซ่น จากนั้นไปทำการเสี่ยงดวงซื้อหวย หรือแทงหวย24 ก็อาจจะมีโอกาสถูกรางวัลได้ โดยเมื่อถูกหวยแล้ว ก็จะต้องกลับมาแก้บนที่เคยได้พูดไว้ หรืออีกวิธีหนึ่งจะเป็นการบูชาวัตถุหรือเครื่องรางมงคล ที่ทำให้มีโชคดีมีโชคลาภ อย่างเช่น ฮกลกซิ่ว, ปี่เซียะ, สิงห์คู่, กิเลน, แมวกวัก, ตุ๊กตาดารุมะ ฯลฯ โดยอีกหนึ่งเครื่องรางมงคลนั่นก็คือนางกวัก โดยบทความนี้จะพูดถึงนางกวักว่ามีที่มาอย่างไร จะเป็นอย่างไรนั้น ไปติดตามอ่านในบทความนี้ได้เลย

นางกวักเทพีแห่งโชคลาภ มีที่มาและประวัติอย่างไร ใครสักการะบูชาอาจมีโอกาสถูกหวยได้

ตำนานนางกวัก

นางกวัก มีชื่อจริงว่า ‘สุภาวดี’ บิดา ชื่อ ‘สุจิตพราพหณ์’ มารดา ชื่อ ‘สุมณฑา’ เกิดที่เมือง มัจฉิกาสัณฑ์ ครอบครัวทำอาชีพค้าขาย นางเป็นลูกศิษย์ของ พระมหากัสสะปะ และพระสิวลี ซึ่งครั้งหนึ่งนางได้มีโอกาสไปฟังธรรมกับพระพุทธเจ้า และพอได้ฟังธรรมเสร็จ นางได้ตั้งจิอธิษฐานขอพรว่า “ขอให้เจริญรุ่งเรือง มีเงินทองไหลมาเทมา จากการค้าขาย สมดังปรารถนาด้วยเถิด”

ซึ่งการที่นางขอพรในลักษณะนั่นก้เพราะครอบครัวทำอาชีพค้าขายนั่นเอง และหลังจากนั้ไม่นาน พรที่นางขอหลังฟังธรรมจากพระพุทะเจ้าแล้วเสร็จ การค้าขายของครอบครัวนางก็ร่ำรวยมหาศาล มีผู้คนนับหน้าถือตานับแต่นั้นมา

เมื่อนางสุภาวดีได้เสียชีวิตลง ชาวบ้านก็ทำการปั้นรูปของนางสุภาวดีไว้บูชา เพื่อให้มีโชคมีลาภ ค้าขายร่ำรวยให้มีเงินทองไหลมาเทมา การค้ารุ่งเรือง เหมือนกับครอบครัวนางสุภาวดีบ้าง กระทั่งเกิดเป็นความเชื่อที่สืบทอดต่อ ๆ กันมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนสาเหตุที่ทำให้รูปปั้นของนางสุภาวดีถูกเรียกว่านางกวักนั่นก็เพราะ การที่มือของนางยกขึ้นในลักษณะกวักคนเข้ามาในร้านนั่นเอง

ความเชื่อเรื่องการบูชานางกวัก

ความเชื่อเกี่ยวกับ ‘นางกวัก’ พัฒนามาจากการนับถือผีผู้หญิงของไทย เหมือนกับการนับถือพระแม่โพสพ กล่าวคือ นางกวัก เป็นผีที่พัฒนามาเป็นเทพ ช่วยกวักเงินกวักทองให้กับผู้ที่บูชา มีการทำรูปหล่อปั้นนางกวักครั้งแรก ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ส่วนใหญ่จะมีขนาดสำหรับบูชา สร้างจากโลหะ, ดินเผา หรือ สกัดจากไม้

นอกจากนี้ นางกวัก เหมือนเป็นนัยยะในการเรียกลูกค้า ต้องวางตั้งบูชาไว้ที่หน้าร้าน นิยมสร้างจากพระอาจารย์เกจิชื่อดังหลายสำนัก มีมาตั้งแต่สมัยยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน ช่วยให้การค้าขายเจริญรุ่งเรือง สามารถหาดูได้ตามวัดต่าง ๆ หรือจะเป็นร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ แล้วนำไปให้เกจิอาจารย์ที่นับถือ ทำการปลุกเสกพุทธคุณขึ้น

ลักษณะของนางกวัก

นางกวักตามคติไทย มีลักษณะการแต่งกายและท่าทาง ดังนี้

สวมชุดไทยโบราณ ตกแต่งเครื่องประดับตามแบบอย่างธรรมเนียมไทย คือ ผมปีกหรือดอกกระทุ่ม ห่มผ้าแถบ นุ่งโจงกระเบน นั่งด้วยท่าทางเรียบร้อย นั่งพับเพียบ มือซ้ายวางลงแตะข้างลำตัว หรือ วางบนตัว บางรูปปั้น อาจจะถือถุงเงิน ที่มีการลง คาถาหัวใจสีวลี (พระสงฆ์ ผู้เป็นเลิศ ด้านโชคลาภ) ส่วนมือขวา ยกขึ้นระดับไหล่ ทำท่ากวักมือ หรือ เรียกให้เข้ามาหา ซึ่งมือขวาที่ยกขึ้นสูงกว่าปาก หมายถึง ‘กินไม่หมด’ หากต่ำกว่าปาก จะหมายความว่า ‘กินไม่พอ’ หากตามคติชาวล้านนา จะเป็นผู้หญิงสวมเครื่องแต่งกายพื้นบ้านล้านนา รูปร่างสมส่วน ยกมือซ้ายขึ้นกวัก โดยยกสูงขึ้นเหนือใบหู สะพายถุงเงินถุงทองไว้ด้านหลัง

ในอดีตมักทำนางกวักขนาดเล็ก ซุกไว้ตามแผง ไม่ให้เกะกะหน้าร้าน ปัจจุบันได้มีการแต่งตัวให้กับนางกวักมากยิ่งขึ้น เช่น รูปร่างอวบอ้วน ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ แต่งกายแบบในละคร ยกมือกวักทั้ง 2 ข้าง สวมแว่นกันแดด เป็นต้น

การบูชานางกวัก

 • น้ำเขียว หรือ น้ำแดง
 • พวงมาลัยสด
 • น้ำเปล่า

คาถาบูชานางกวัก

(ตั้ง นะโม 3 จบ) (แล้วว่าตาม)

โอม มหาสิทธิโชคอุดม โอม ปู่เจ้าเขาเขียวมีลูกสาวคนเดียว ชื่อว่าแม่นางกวัก หญิงเห็นหญิงรัก ชายเห็นชายรัก อยู่ทุกถ้วนหน้า เอหิมามะมะ อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ เอหิมามะมะ จะค้าขายก็ขอให้เป็นเศรษฐี หนึ่งปีให้เป็นพ่อค้าสำเภาทอง จะค้าเงินขอให้เงินเข้ามากอง จะค้าทองขอให้ไหลมาเทมาเต็มบ้านเต็มเรือน จะค้าขายสิ่งหนึ่งประการใด ขอให้ซื้อง่ายขายคล่อง ขอให้ซื้อง่ายขายดี ขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี

อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ เอหิมามะมะ นะมะอะอุ นะชาลีติ อิกะวิติ พุทธะสังมิ ทุสะมะนิ อิธะคะมะ จะพะกะสะ นาสังสิโม สุมะโมโล นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ นะเมตตา โมขายดี พุทธไม่ต่อ ธาซื้อดี ยะใจดี มิใจอ่อน รักพุทโธ ปฏิรูปัง สัมปะฏิจฉามิ เพี้ยง สิทธิโภคา สิทธิพะลา สิทธิจะมหาเดชา นะชาลีติ เอหิจงมา พุทธะสังมิ นิมามะมามา มาช่วยกันค้า มาช่วยกันขาย

กวักเอาเงินมา กวักเอาทองมา กวักเอาโชคลาภ แก้วแหวนเงินทองข้าวของ หน้าที่การงาน ผู้คน ชื่อเสียงเกียรติยศ ข้าทาสหญิงชายมา มาด้วยนะโมพุทธายะ ปฏิรูปัง สัมปะฏิจฉามิ เพี้ยง พุทธังขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี ธัมมังขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี สังฆังขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี เตชะสุเนมะภูจะนาวิเวอิติ นะเยปะรังยุตเต ขอจงนำเอาโชคลาภ แก้วแหวนเงินทองข้าวของ มาสู่ในสถานที่นี้ด้วย เทอญ

พุทธังรักษา ธัมมังรักษา สังฆังรักษา พุทธังคุ้ม ธัมมังคุ้ม สังฆังคุ้ม เอหิพุทธานุภาเวนะ เอหิธัมมานุภาเวนะ เอหิสังฆานุภาเวนะ อายุ วรรณโณ สุขัง พลัง

อยากร่ำรวย มีเงินทองไหลมาเทมา ไม่ขาดสาย ต้องบูชา นางกวัก เทพีแห่งโชคลาภ ตามคติไทย ผู้ซึ่งได้รับพรจาก พระอรหันต์ อย่าง พระมหากัสสะปะ และพระสิวลี ลักษณะของนางกวัก มักจะสวมชุดไทย นั่งพับเพียบ รูปร่างสวยงาม กวักด้วยมือข้างเดียว หรือ สองข้างก็ได้ จะพบเห็นได้บ่อย สำหรับผู้ที่ทำการค้าขาย ช่วยในการเรียกทรัพย์ จะดียิ่งขึ้น หากบูชาอย่างถูกวิธี ให้ของบูชานางกวักเป็นประจำ ไม่ขออะไรที่เกินความเป็นจริง และสวดมนต์เพื่อบูชานางกวัก จะทำให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

นางกวักเทพีแห่งโชคลาภ บูชานางกวัก

บูชานางกวักแล้ว มีเลขเด็ด เลขมงคล แต่ไม่รู้ว่าจะเล่นหวยที่ไหน ขอเชิญที่ Lottosod6g เว็บหวยออนไลน์ชั้นนำ ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล เป็นเว็บยอดนิยมในการเล่นหวย มีหวยมากมายหลากหลายชนิดให้เลือกเล่น เช่น หวยไทย หวยรัฐบาล หวยลาว หวยฮานอย หวยมาเลเซีย หวยหุ้น หวยยี่กี ฯลฯ

ถ้าท่านถูกหวยทางเว็บจะโอนเงินรางวัลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วน ไม่ต้องกลัวว่าจะได้เงินช้าหรือได้เงินไม่ครบ ไม่ว่าท่านจะใช้โทรศัพท์มือถือระบบ android หรือ iOS ก็สามารถเล่นได้ทุกยี่ห้อทุกรุ่นอย่างสะดวกสบาย ถ้าอยากเล่นหวยออนไลน์ต้องที่ Lottosod6g แล้วคุณจะประทับใจ ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

อ่านเพิ่มได้ที่….

อัญมณีเสริมดวงประจำวันเกิด เกิดวันไหน เสริมดวงด้วยอัญมณีอะไร

อัญมณีเสริมดวงประจำวันเกิด เกิดวันไหน เสริมดวงด้วยอัญมณีอะไร

อัญมณีเสริมดวงประจำวันเกิด หรือที่คนทั่วไปมักเรียกกันว่า เครื่องประดับ หรือสิ่งของที่มีไว้สวมใส่ประดับสร้างมูลค่า อัญมณีหรือ แก้วแหวน เงินทอง และยังถือว่า เป็นการแสดงถึงลักษณะของแต่ละบุคคล บุคลิกของผู้สวมใส่ เพิ่มสง่าราศีให้แก่ร่างกายของตนเอง เพราะถือว่าเป็นสิ่งของที่มีมูลค่าสูงทางการตลาด เพราะถือว่าเป็นของมีค่าและหายา

มีทั้งแบบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและฝีมือมนุษย์สังเคราะห์ขึ้น แม้ว่าอัญมณีจะมีให้พบเห็นและเลือกสรรมากมายในท้องตลาด แต่จะมีกว่าไหมถ้าเราสามารถเพิ่มความมูความปังให้แก่เครื่องประดับ โดยการเลือกใช้อัญมณีให้เหมาะสมกับวันเกิด เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตในด้านต่างๆ เช่น  แทงหวย24 แล้วถูกหวย เป็นต้น ดังนั้นเราจะมาดูกันว่าในแต่ละวันเกิดมีอัญมณีเสริมดวงอะไรบ้าง

อัญมณีเสริมดวงประจำวันเกิด เกิดวันไหน ควรใช้อัญมณีอะไรบ้าง

อัญมณีสำหรับคนเกิดทั้ง 7 วัน ดังนี้ 

1.อัญมณีเสริมดวงประจำวันคนเกิดวันอาทิตย์ สีประจำตัวคือสีแดงจะเหมาะกับบอัญมณีโทนสีแดง อย่าง ทับทิม เพทายสีแดง และเพชรสีแดง 

สีอัญมณีเสริมดวงบริวารและคนเอ็นดู คือ สีแดงสด

สีอัญมณีเสริมดวงอายุยืนยาว คือ สีขาว, ไข่มุก

สีอัญมณีเสริมดวงอำนาจ คือ สีชมพู, ม่วง

สีอัญมณีเสริมดวงเงินทอง คือ สีเขียว, หยก

สีอัญมณีเสริมดวงความขยัน คือ สีแดงสด

2.อัญมณีเสริมดวงประจำวันคนเกิดวันจันทร์ สีประจำตัวคือสีเหลืองเหมาะกับอัญมณีโทนเหลือง อย่าง บุษราคัม หยกสีเหลืองและไข่มุกเหลือง

สีอัญมณีเสริมดวงบริวารปละคนเอ็นดู คือ สีขาว

สีอัญมณีเสริมดวงอายุยืนยาว คือ โกเมน

สีอัญมณีเสริมดวงอำนาจ คือ สีเขียว, เขียวสด,

 สีอัญมณีเสริมดวงเงินทอง คือ สีเทา หรือ นิล

สีอัญมณีเสริมดวงความขยัน คือ สีน้ำเงิน

3.อัญมณีเสริมดวงประจำวันคนเกิดวันอังคาร สีประจำตัวคือสีชมพูเหมาะกับอัญมณีโทนชมพู อย่าง เพชรสีชมพู ไข่มุกสีชมพู

สีอัญมณีเสริมดวงบริวารและคนเอ็นดู คือ สีชมพู, ม่วง, แดง

สีอัญมณีเสริมดวงอายุยืนยาว คือ สีเขียว, สีเขียวสด

สีอัญมณีเสริมดวงอำนาจ คือ สีดำ, สีม่วง

สีอัญมณีเสริมดวงเงินทอง คือ สีเหลืองสด

สีอัญมณีเสริมดวงความขยัน คือ สีน้ำเงิน

4.อัญมณีเสริมดวงประจำวันคนเกิดวันพุธ สีประจำตัวคือสีเขียวเหมาะกับอัญมณีโทนเขียว อย่าง มรกตหรือหยก 

สีอัญมณีเสริมดวงบริวารและคนเอ็นดู คือ สีเขียว, สีเขียวสด

สีอัญมณีเสริมดวงอายุยืนยาว คือ สีดำ, สีม่วง, สีเทา

สีอัญมณีเสริมดวงอำนาจ คือ สีเหลืองสด

สีอัญมณีเสริมดวงเงินทอง คือ สีเขียวอ่อน

สีอัญมณีเสริมดวงความขยัน คือ สีแดงสด

5.อัญมณีเสริมดวงประจำวันคนเกิดวันพฤหัสบดี สีประจำตัวคือสีส้มเหมาะกับอัญมณีโทนส้ม อย่างโอปอลไฟ หยกแดง 

สีอัญมณีเสริมดวงบริวารและคนเอ็นดู คือ สีเหลืองสด

สีอัญมณีเสริมดวงอายุยืนยาว คือ สีเขียวอ่อน

สีอัญมณีเสริมดวงอำนาจ คือ สีน้ำเงิน

สีอัญมณีเสริมดวงเงินทอง คือ สีแดงสด, สีส้ม

สีอัญมณีเสริมดวงความขยัน คือ สีชมพู

6.อัญมณีเสริมดวงประจำวันคนเกิดวันศุกร์ สีประจำตัวคือสีฟ้าเหมาะกับอัญมณีโทนฟ้า อย่าง ไพลินหรือเพชรสีฟ้า

สีอัญมณีเสริมดวงบริวารและคนเอ็นดู คือ สีน้ำเงิน

สีอัญมณีเสริมดวงอายุยืนยาว คือ สีแดงสด, สีส้ม

สีอัญมณีเสริมดวงอำนาจ คือ สีขาว

สีอัญมณีเสริมดวงเงินทอง คือ สีชมพู

สีอัญมณีเสริมดวงความขยัน คือ สีดำ

7.อัญมณีเสริมดวงประจำวันคนเกิดวันเสาร์ สีประจำตัวคือสีม่วงเหมาะกับอัญมณีโทนม่วง อย่าง ไข่มุกสีดำ ปะการังสีดำ

สีอัญมณีเสริมดวงบริวารและคนเอ็นดู คือ สีดำ

สีอัญมณีเสริมดวงอายุยืนยาว คือ สีเหลืองสด

สีอัญมณีเสริมดวงอำนาจ คือ สีเขียวอ่อน

สีอัญมณีเสริมดวงเงินทอง คือ สีน้ำเงิน

สีอัญมณีเสริมดวงความขยัน คือ สีขาว

อัญมณีเสริมดวงประจำวันเกิดใช้ตามวันที่เกิดรับประกันความปัง ความเฮง เสริมสิริมงคลในชีวิต

การที่คนเรานิยมสวมเครื่องประดับก็เหมือนเป็นการแสดงถึงตัวตนและแฟชั่นสไตล์ในการดำเนินชีวิต บ่งบอกคุณลักษณะและความเป็นตัวเองของผู้สวมใส่ และยิ่งไปกว่านั้นหากเราได้สวมใส่อัญมณีเสริมดวงประจำวันเกิดตามที่เราบอกมานี้ จะส่งเสริมให้ผู้สวมใส่มีแต่ความโชคดี พบเจอแต่สิ่งที่ดี อาจเป็นการนำพาโชคลาภเงินทองเข้ามา

อ่านเพิ่มเติมได้ที่….

คาถาแก้ฝันร้าย ให้กลายเป็นดี พ้นจากอันตรายทั้งปวง

คาถาแก้ฝันร้าย ให้กลายเป็นดี พ้นจากอันตรายทั้งปวง

คาถาแก้ฝันร้าย ให้กลายเป็นดี พ้นจากอันตรายทั้งปวง ความฝัน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนที่เรากำลังหลับ แล้วถ้าเกิดฝันร้ายล่ะ เราสามารถแก้ด้วย คาถาแก้ฝันร้ายได้ไหม แน่นอนว่าไม่มีใครอยากฝันร้ายหรอก

โดยเฉพาะบางคนที่มักจะฝันร้ายอยู่บ่อยๆ เวลาตื่นมาก็รู้สึกไม่ดี เหมือนความฝันนั้นได้ดูดพลังบวกในวันนั้นไปแล้ว หากอยากได้พลังบวกกลับมา ก็ต้องมาสวดคาถาแก้ฝันร้าย เพื่อให้ความฝันนั้นพลิกจากร้ายกลายเป็นดี อีกทั่ง ยังช่วยส่งผลเรื่องโชคลาภด้วย คือ แทงหวย24 แล้วอาจถูกหวย ก็เป็นได้

รวมบทสวด คาถาแก้ฝันร้าย ให้กลายเป็นดี

คาถาแก้ฝันร้าย

เปลี่ยนจากฝันร้ายให้กลายเป็นดี อีกหนึ่งบทคาถาแนะนำ สำหรับคนที่ฝันร้าย ใ้ช้เวลาเพียง 5 นาทีในการท่องบทสวดเท่านั้น สามารถทำได้ในเวลาไหนก็ได้

(เมื่อตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายในตอนเช้า ให้สวดภาวนากับน้ำ แล้วใช้น้ำลูบหน้า เพื่อแก้ฝันร้าย)

สะสัทโธ ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ยันทุนนิมัตตัง อวมังคลัญจะ โยจามะนาโป

สกุณัสสะสัทโธ ปาปัคคะโท ทุสสุปินัง อะกันตัง ธรรมานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ยันทุนนิมัตตัง อวมังคลัญจะ โยจามะนาโป

สกุณัสสะสัทโธ ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสเมนตุ

คาถายันทุน

คาถายันทุน หรือ คาถาอภัยปริตร เป็นบทคาถาที่ช่วยป้องกันอันตรายทั้งปวง ปัดเป่าลางร้ายอันเกิดจากสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย อย่าง ฝันร้าย หรือ ลางร้าย เชื่อว่า สวดแล้วสามารถคุ้มครองดวงชะตา ผ่อนเคราะห์ร้ายให้กลายเป็นเบา แก้ฝันร้าย ให้กลายเป็นดีได้

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (่ท่องทั้งหมด 3 จบ)

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตังพุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

(นิมิตอันเป็นลางชั่วร้ายอันใด สิ่งอวมงคลอันใด เสียงนกที่ไม่ชอบใจอันใด สิ่งที่น่าตกใจอันใด บาปร้าย เคราะห์ร้ายอันใด ฝันร้ายอันใด สิ่งไม่พึงปรารถนาอันใด ที่มีอยู่ ขอสิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไป ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า)

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมัง คะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

(นิมิตอันเป็นลางชั่วร้ายอันใด สิ่งอวมงคลอันใด เสียงนกที่ไม่ชอบใจอันใด สิ่งที่น่าตกใจอันใด บาปร้าย เคราะห์ร้ายอันใด ฝันร้ายอันใด สิ่งไม่พึงปรารถนาอันใด ที่มีอยู่ ขอสิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไป ด้วยอานุภาพแห่ง พระธรรมเจ้า)

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะสัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

(นิมิตอันเป็นลางชั่วร้ายอันใด สิ่งอวมงคลอันใด เสียงนกที่ไม่ชอบใจอันใด สิ่งที่น่าตกใจอันใด บาปร้าย เคราะห์ร้ายอันใด ฝันร้ายอันใด สิ่งไม่พึงปรารถนาอันใด ที่มีอยู่ ขอสิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไป ด้วยอานุภาพแห่ง พระสังฆเจ้า)

คาถายันทุน 9 ชั้น

บทคาถายันทุน 9 ชั้น มีความยาวกว่าบทคาถายันทุน เวอร์ชั่นทัวไปเล็กน้อย แบ่งออกไปตามวันเกิด หนึ่งในบทสวดที่นิยมสวดกันก่อนนอน และยิ่งใครที่ฝันร้ายเป็นประจำ ยิ่งจำเป็นต้องสวดบทนี้ เพราะช่วยให้คนที่ฝันร้ายบ่อยๆ

 • ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “อาทิตย์”
  ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
 • ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “จันทร์”
  ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
 • ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “อังคาร”
  ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
 • ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “พุธ”
  ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
 • ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “พฤหัสบดี”
  ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
 • ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “ศุกร”
  ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
 • ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “เสาร์”
  ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
 • ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “ราหู”
  ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
 • ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “เกตุ”
  ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

อานิสงส์ของการสวดคาถายันทุน 9 ชั้น

 • ช่วยคุ้มครองดวงชะตาของผู้สวดจากเคราะห์ร้าย และ อันตรายต่างๆ จากฝันร้ายให้กลายเป็นดี หรือ ผ่อนหนัก ให้เป็นเบา
 • เปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตร มีเมตตามหานิยม
 • เวลาที่เกิดการเคลื่อนย้ายของพระราหู จะช่วยป้องกันอำนาจจะพระราหูให้ไม่สามารถทำอะไรเราได้
 • ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข อายุยืนยาว

สรุปคาถาแก้ฝันร้าย

บ่อยครั้งที่เรามักจะตกอยู่ในฝันร้ายเสมอ บางคนก็นานๆ ทีครั้ง บางคนก็แทบทุกวัน แต่ไม่ว่าฝันนั้นจะเป็นอย่างไร มันก็คือ ฝันร้าย สำหรับเรา คนไทยเชื่อว่า ความฝัน เป็นเสมือนกับลางบอกเหตุที่อาจเกิดขึ้นจริงในอนาคต หรือ เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเราหรือคนรอบตัวเราก็ได้

ดังนั้น เพื่อความสบายใจ แอดมินจึงได้นำเอา คาถาแก้ฝันร้าย มาให้ทุกท่านได้ลองท่องดู เผื่อว่าจะหายฝันร้ายเสียที หรือหากใครที่เพิ่งตื่นจากฝันร้ายไปหมาดๆ ก็จะช่วยให้ฝันร้ายนั้น กลายเป็นสิ่งดีๆ ที่เข้ามาในชีวิตของเราแทน ส่วนใครที่คิดว่า แค่ท่องคาถายังคงไม่พอ ให้ไปส่องดู วิธีแก้ฝันร้าย ของเราได้เลย หรือหมั่น ทำบุญโรงทาน อาจจะช่วยได้

อ่านเพิ่มได้ที่….

ฝันเห็นคนตาย ฝันสุดสยองมาพร้อมเลขเด็ด อยากมีโชคลาภถูกหวยต้องรู้

ฝันเห็นคนตาย ฝันสุดสยองมาพร้อมเลขเด็ด อยากมีโชคลาภถูกหวยต้องรู้

ฝันเห็นคนตาย โชคลาภ ดวงดี เป็นสิ่งที่หลายคนนั้นอยากจะเกิดขึ้นกับตนเอง เพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านการทำงานก็จะประสบความสำเร็จกับงานที่ทำ เจ้านายรัก อาจจะมีการขึ้นเงินเดือนหรือเลื่อนตำแหน่ง ในด้านของโชคลาภ ถ้าได้เสี่ยงดวงซื้อหวย ก็อาจจะมีโอกาสถูกรางวัล ถึงขั้นโชคดีถูกรางวัลใหญ่หรือรางวัลที่1เลยก็เป็นได้ 

โดยวิธีเพิ่มโชคลาภให้กับตนเองมีมากมายหลากหลายวิธี อย่างเช่น การจัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ย โดยการจัดเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีของฮวงจุ้ย เพื่อเปิดรับพลังชี่ให้เข้ามาในบ้าน ซึ่งถ้ามีพลังชี่แล้วเงินทองทรัพย์สินก็จะไหลตามเข้ามา และสามารถกักเก็บเอาไว้ได้ แต่ต้องทิ้งของที่เป็นของอัปมงคล อย่างเช่น กระจกแตก นาฬิกาตาย หรืออีกวิธีหนึ่งคือการตีเลขเด็ดจากความฝัน โดยเมื่อตื่นแล้วก็จะนำข้อมูลที่ได้ในความฝัน

ไปหาเลขมงคลหนังสือหรือตำราทำนายความฝัน สามารถหาอ่านในอินเทอร์เน็ตก็ทำได้ จากนั้นไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเล่นหวย หรือ แทงหวย24  ก็สามารถที่จะถูกรางวัลได้ รับเงินทองมากมาย โดยบทความนี้จะพูดถึงการฝันเห็นคนตาย ถึงแม้ว่าจะดูน่ากลัวหรือสยดสยอง ก็สามารถตีเป็นเลขมงคลได้เช่นกัน โดยจะมีเนื้อหาเป็นอย่างไรนั้น ไปติดตามอ่านในบทความนี้ได้เลย

ฝันเห็นคนตาย มีความหมายและตีเป็นเลขอะไรได้บ้าง อยากมีโชคลาภถูกหวยต้องอ่าน

ฝันเห็นคนตาย

ตัวคุณมีศัตรูอยู่เต็มไปหมด รอบๆ ของตัวคุณมีแต่คนประสงค์ไม่ดี ให้ระวังตัวมากยิ่งขึ้น หากกำลังคาดหวังว่าอยากได้อะไร จะได้ตามที่หวังในอีกไม่นานนี้ ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วย เพราะจะเกิดเจ็บป่วยในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม

ด้านความรักและชีวิตคู่

คนโสดอย่าคิดมาก ไม่มีแฟนก็ไม่เห็นเป็นไรเลย เราอยู่ตัวคนเดียวได้เก๋ๆ หาความสุขให้กับตัวเองดีกว่านะ ส่วนคนมีคู่ ต้องใจเย็น หมั่นเติมความหวานให้กันและกัน มีเกณฑ์จะได้พบรักกับคนต่างวัย แต่ถูกใจหรือไม่ก็อีกเรื่อง

ด้านการเงินและหน้าที่การงาน

สำหรับใครที่ฝันเห็นคนตาย หรือ มีกลิ่นศพโชยมา ทำนายว่า จะได้ลาภจากการเสี่ยงโชคลองเข้าไปเล่นหวยที่ Lottosod6g ก็อาจจะมีโชครับทรัพย์ได้มากมายหรือ ได้โชคลาภทางการค้าขาย ในเรื่องของหน้าที่การงาน ก็ดีไม่น้อย ยิ่งถ้าฝันว่าคนตายนั้น มีน้ำเหลืองและหนอนไต่ยั้วเยี้ย ฝันนั้นจะทำให้ได้โชคลาภมากขึ้น

เลขเด็ด

ชุดเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่ 14, 10 , 44

ชุดเลขท้าย 3 ตัว ได้แก่ 404 , 004 , 409

ฝันว่าตัวเองตาย

ช่วงนี้จะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาเยอะมาก คุณหมุนเงินแทบจะไม่ทัน ยังดีที่มีดวงจากการเสี่ยงโชคอยู่บ้าง เคราะห์กรรมในตอนนี้กำลังจะหมดไป หากได้รับมอบหมายให้ทำงานใหญ่ ต้องทำให้เต็มที่ แสดงความสามารถสุดฝีมือ พัฒนาผลงานไปเรื่อยๆ ใครที่มีคนรัก ต้องใจเย็น อย่าทะเลาะกัน เดี๋ยวจะเลิกกันเอาง่ายๆ

เลขเด็ด

ชุดเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่ 47, 78, 86

ชุดเลขท้าย 3 ตัว ได้แก่ 791, 884, 569

ฝันเห็นคนอื่นตาย

ถึงจะไม่ใช่ตัวเราที่ตาย แต่ถ้าเราเห็นคนอื่นตาย ก็ไม่ได้ทำให้สบายใจมากขึ้นเท่าไหร่ แถมการทำนายยังทักมาว่า จะเจอเข้ากับเรื่องไม่ดี หากเป็นเด็กตาย จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกะทันหัน ไม่ทันได้รู้ตัว คุณกำลังประสบกับปัญหาที่แสนหนักหน่วงและรู้สึกแย่ไปหมด พอหันจะไปปรึกษาใคร ก็ไม่มีคนคอยให้คำปรึกษาหรืออยู่เคียงข้างเลย

เลขเด็ด

ชุดเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่ 65, 87, 45

ชุดเลขท้าย 3 ตัว ได้แก่ 968, 657, 455

ฝันว่าญาติตาย

จะมีคนเข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิต และ ต้องการความช่วยเหลือบางอย่างจากคุณ สามารถพิจารณาเป็นเคสๆ ไป อะไรที่ไหว ก็ช่วย ถ้าไม่ไหว ก็อย่าฝืนตัวเอง ใครกำลังคิดจะเปลี่ยนงาน ย้ายงาน หรือ หางานใหม่ เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เริ่มต้นกับชีวิตใหม่ที่อาจดีกว่าเดิม ส่วนใครที่ยังทำงานที่เดิมอยู่ จะมีงานเข้ามากขึ้น แต่เงินเดือนไม่ขึ้นตามแม้แต่นิดเดียว

เลขเด็ด

ชุดเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่ 16, 54, 55

ชุดเลขท้าย 3 ตัว ได้แก่ 653, 167, 854

ฝันเห็นซากศพคนตาย

คุณจะเจอเข้ากับเหตุการณ์ที่เลวร้าย และ ทำให้จำฝังใจสักระยะ หากกำลังทำโปรเจ็คอะไรในตอนนี้ จะยังไม่ประสบความสำเร็จ อาจจะทำให้ใจฝ่อไปเลย เพราะช่วงนี้มีแต่เรื่องที่ทำให้เครียดเต็มไปหมด แนะนำให้ไปทำบุญ กรวดน้ำ ไปให้เจ้ากรรมนายเวร เพราะเป็นช่วงเวลาที่กรรมตั้งแต่ชาติก่อน ต้องการตามมาเอาคืน

เลขเด็ด

ชุดเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่ 12, 16, 18

ชุดเลขท้าย 3 ตัว ได้แก่ 397, 066, 168

ฝันเห็นศพลอยน้ำมา

หลังจากได้เจอกับเหตุการณ์ที่แย่ๆ มากมายในช่วงที่ผ่านมา ในที่สุด ทุกอย่างก็ดูเหมือนจะสงบลงในระดับหนึ่ง ทำให้รู้สึกดีขึ้นมากกว่าเดิม รู้สึกผ่อนคลาย ควรออกไปหาอะไรที่ทำให้เรามีความสุข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน การงาน ความรัก สุขภาพ ทุกอย่างมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

เลขเด็ด

ชุดเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่ 22, 58, 69

ชุดเลขท้าย 3 ตัว ได้แก่ 117, 420, 523

ฝันเห็นคนตายมีเลขเด็ดแล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะเล่นหวยที่ไหน?

มีเลขเด็ดแล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะเล่นหวยที่ไหน ขอเชิญที่ Lottosod6g เว็บหวยออนไลที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ เป็นเว็บหวยออนไลน์ชั้นนำ ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล ตัวเว็บมีระบบที่ทำงานอย่างรวดเร็ว มีความมั่นคง และความปลอดภัยสูง มีหวยมากมายหลากหลายชนิดให้เลือกเล่น เช่น หวยไทย หวยรัฐบาล หวยลาว หวยฮานอย หวยมาเลเซีย หวยยี่กี หวยหุ้น ฯลฯ

ถ้าท่านถูกรางวัล เว็บจะมีการโอนเงินรางวัลอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ต้องกลัวว่าจะได้เงินช้า หรือได้เงินไม่ครบ ไม่ว่าท่านจะใช้โทรศัพท์มือถือระบบ android หรือ iOS ก็สามารถเล่นได้ทุกยี่ห้อทุกรุ่นอย่างสะดวกสบาย พูดถึงหวยออนไลน์ต้อง Lottosod6g แล้วคุณจะประทับใจ ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

อ่านเพิ่มได้ที่….

การปลูกต้นพุทธรักษา อีกหนึ่งต้นไม้มงคล

การปลูกต้นพุทธรักษา อีกหนึ่งต้นไม้มงคล

การปลูกต้นพุทธรักษา อีกหนึ่งต้นไม้มงคล ส่งผลให้ ชีวิตเจอแต่เรื่องดี และ มีโอกาส  แทงหวย24  แล้วถูกหวย ถูกรางวัล เป็นสิ่งที่ใครๆ ก็อยากจะถูก เพราะ เหมือนได้โชค รับลาภลอยไปกับเงินรางวัล บางคน อาจจะถูกรางวัลเล็ก หรือ ใครที่ดวงเฮง ก็จะถูกรางวัลใหญ่ หรือ รางวัลที่1 ก็ถือว่า เป็นคนที่มีโชคดีเอามากๆ และ ก็มีวิธีที่จะเป็นการเพิ่มโชคให้กับตัวเอง แตกต่างกันออกไป อย่างเช่น การใช้ความเชื่อเรื่อง สีมงคลประจำวันเกิด ในการที่จะ แต่งตัวออกไปทำกิจกรรมข้างนอก จะมีสีที่เสริมดวงให้แก่การทำกิจกรรมต่างๆ เช่นสีนี้

เหมาะกับการแต่งตัว ออกไปทำงาน การงานก็จะราบรื่น ไม่ติดปัญหาใดๆ สีนี้ เหมาะกับด้านความรัก จะทำให้ชีวิตคู่ พบเจอแต่ความสุข ไม่มีปัญหา และ อีกสีที่เหมาะกับโชคลาภ เป็นสีที่จะทำให้ดวงเฮง เหมาะสำหรับคนที่อยากมีดวงดี หรือ เป็นนักเสี่ยงโชค หรือ ใครที่อยากมีดวงดีด้านโชคลาภ เรามีต้นไม้ที่ควรปลูก เป็นต้นไม้มงคลเสริมโชคลาภ และ มีความหมายที่ดี นั่นคือ ต้นพุทธรักษา โดยจะเป็นอย่างไรนั้น ไปติดตามอ่านในบทความนี้ได้เลย

การปลูกต้นพุทธรักษา ต้นไม้มงคล มีความหมายที่ดีและเสริมโชคลาภ อาจถึงขั้นถูกหวย

ถ้าพูดถึงต้นไม้มงคล ที่ควรจะปลูกบริเวณบ้าน จะต้องมีชื่อ ของต้นพุทธรักษา อีกหนึ่งต้นไม้มงคล เป็นพันธุ์ไม้ที่คนนิยมที่จะปลูกกัน เพื่อความมีศิริมงคล คนสมัยก่อน เชื่อว่า ต้นพุทธรักษา จะทำให้คนในบ้าน ปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีต่างๆ และเป็นการเสริมดวง หรือ โชคลาภให้กับคนในบ้าน และ เทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ จะคุ้มครองให้ปลอดภัย อยู่เย็นเป็นสุข ทำมาค้าขายก็จะ ราบรื่น และ มีกำไร ส่วนการวางตำแหน่ง ต้นพุทธรักษา ควรที่จะวางไว้ในทิศตะวันตก วิธีการดูแล ต้นพุทธรักษานั้น ด้วยความที่ต้นไม้พันธ์นี้ ชอบดินชุ่มชื้น หรือ ดินเหนียว ควรจะเป็น ดินที่มีสารอินทรียวัตถุสูง ควรใส่ปุ๋ยคอก หรือ ปุ๋ยหมักเดือนละ 2-3 ครั้ง และ ควรรดน้ำอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ต้นพุทธรักษานี้จะชอบแสงแดดมาก ทำให้ดูแลได้ง่าย

ตำแหน่งที่เหมาะสมกับการปลูกต้นพุทธรักษา

สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึง เกี่ยวกับการปลูกพุทธรักษา ในเขตรั้วบ้าน ก็คือ ควรอยู่ห่างจากตัวบ้านค่อนข้างมาก และ มีพื้นที่รองรับสำหรับการแตกหน่อที่รวดเร็ว อย่างน้อย ก็เพื่อให้การเข้าตัดแต่ง ก็สามารถทำได้อย่างสะดวก ในส่วนของการปลูกเพื่อเสริมสิริมงคล แนะนำให้ปลูกทางทิศตะวันตกของที่ดิน และจะดียิ่งขึ้นถ้าคนเกิดวันพุธเป็นผู้ลงมือปลูกด้วยตัวเอง

ลักษณะของต้นพุทธรักษา

 • ลักษณะของลำต้น เป็นไม้ล้มลุกที่มีช่วงอายุค่อนข้างยาวนาน ลำต้นเป็นเหง้าสีขาวอยู่ใต้ดินที่แตกแขนงไปได้เรื่อยๆ มีลำต้นเทียมเป็นทรงกลมตั้งตรงและแตกหน่อเป็นกลุ่มกอใกล้ๆ กันเหนือพื้นดิน เนื้อลำต้นส่วนนี้มีความอุ้มน้ำ เปราะแตกง่าย และมีเส้นใยที่เหนียวขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น ผิวนอกเรียบเกลี้ยงและมีสีเขียวสด บางส่วนของลำต้นจะมีผงขาวเคลือบอยู่ แต่สุดท้ายก็จะหลุดหายไปเอง
 • ใบ ส่วนใบมีขนาดค่อนข้างใหญ่ เป็นทรงวงรีหน้ากว้าง ขอบใบขนานและมีปลายใบเล็กแหลม แกนกลางใบหนา เส้นแขนงใบชัดเจน เนื้อใบมีสีเขียวสดแต่ส่วนขอบใบจะมีสีสันที่แตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ เช่น สีเขียวเข้ม สีแดง สีม่วงแดง เป็นต้น
 • ดอก ลักษณะของดอกจะออกเป็นช่อที่ส่วนยอดของลำต้น ก้านดอกยาวและมีหลายดอกในช่อเดียว โคนดอกเป็นกรวยยาวก่อนจะแตกออกเป็นกลีบใหญ่ 3 กลีบ เนื้อกลีบค่อนข้างบางและช้ำง่าย ดอกพุทธรักษานั้นมีให้เลือกหลายสี มีทั้งแบบที่เป็นสีล้วนและแบบสีผสม
 • ผล ผลเป็นทรงค่อนข้างกลมสีเขียวสด มีหนามอ่อนกระจายตัวทั่วผลคล้ายกับผลทุเรียนขนาดเล็ก ปลายด้านหนึ่งมีจุกสั้นๆ ติดอยู่ เมื่อแก่จัดผลจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล หากแกะผลออกจะเห็นเป็น 3 พูที่มีเมล็ดหลายเมล็ด

คุณประโยชน์ที่ได้จากต้นพุทธรักษา

 • เหง้า เป็นส่วนหลักที่สามารถใช้ประโยชน์ในทางยาได้หลากหลาย ถ้านำมาต้มกับน้ำดื่มจะช่วยบรรเทาอาการข้างเคียงจากโรคตับอักเสบได้ บรรเทาอาการปวดบิด และช่วยปรับสมดุลของรอบเดือนในผู้หญิงได้ สามารถปรุงเป็นยาจิบแก้อาการไอหรือระคายคอ ลดอาการบวมน้ำ บรรเทาอาการท้องร่วง ลดอาการปวดฟัน และใช้เป็นส่วนผสมในการชำระล้างแผลได้ นอกจากนี้ยังนำไปเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้ด้วย
 • ดอก ใช้สกัดสีสำหรับย้อมผ้า หรือนำดอกสดมาบดพอกแผลจะเป็นการช่วยห้ามเลือดได้
 • เมล็ด ใช้บดให้ละเอียดแล้วพอกไว้ที่ขมับเพื่อบรรเทาอาการปวดหัว
 • ใบ นำส่วนใบมาผลิตเป็นกระดาษสาและใช้ในงานศิลปะหลายแขนง และส่วนก้านใบก็ยังใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมผลิตเชือกและถุงเท้าได้ด้วย

การปลูกต้นพุทธรักษา เพื่อความมงคลและโชคลาภ

โดยการปลูกต้นพุทธรักษานั้น นอกจากความสวยงาม ร่มรื่นแล้ว ต้นไม้พันธ์นี้ยังให้ความหมายที่ดีเป็นศิริมงคล และโชคลาภได้อีกด้วย มีความหมายด้านความร่มเย็นที่เหมือนได้รับการคุ้มครองรักษาจากพระพุทธเจ้า ให้ปลอดภัยจากเรื่องไม่ดีต่างๆ รวมถึงพลังงานด้านร้ายที่จะเข้ามาในตัวบ้านได้อีกด้วย

อ่านเพิ่มได้ที่….

เว็บหวยออนไลน์ เว็บดี ที่มีหวยให้เลือกเล่นเยอะ พร้อมอัตราจ่ายสูง

เว็บหวยออนไลน์ เว็บดี ที่มีหวยให้เลือกเล่นเยอะ พร้อมอัตราจ่ายสูง

เว็บหวยออนไลน์ เว็บดี ที่มีหวยให้เลือกเล่นเยอะ พร้อมอัตราจ่ายสูง การเล่นหวย ยุคนี้ สามารถเลือกแทงเลข ได้บนเว็บไซต์อย่างสะดวก จึงเกิด เป็นเว็บไซต์ หวยออนไลน์ จำนวนมาก ที่ถูกผลิตออก มาตอบโจทย์ ความต้องการ ของผู้เป็นคอหวยรุ่นใหม่ และ รุ่นเก่าอย่างเต็มที่ เว็บหวยออนไลน์นั้นมีให้เลือกเล่นค่อนข้างจะหลากหลาย

ซึ่งในส่วนของหวยออนไลน์ที่มีความโดดเด่นมาก ๆ ของทางเว็บนั้นก็จะเป็นหวยต่างประเทศ ด้วยการออกรางวัลที่บ่อย พร้อมทั้งยังมีความหลากหลายของการเล่น ผู้เล่นนั้นสามารถเล่น หวย กันได้ทั้งวัน และ ทุกวันอย่างแน่นอน สมัยนี้เว็บ แทงหวย24 นั้น สามารถ เข้าเล่น ได้ค่อนข้าง ที่จะหลายช่องทาง ไม่ว่า ผู้เล่นนั้น จะสะดวก เข้าเล่น ด้วยอุปกรณ์ ประเภทใด

ก็สามารถเข้าเล่นได้ เช่นเดียวกัน แน่นอนว่า การเข้าเล่น หวยออนไลน์ นั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ต้องสามารถเข้าเล่นได้เช่นกัน ผู้เล่น สามารถ เข้าเล่นได้ ทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แทปเล็ต ไอแพด โทรศัพท์มือถือทั้ง IOS และ แอนดรอยด์ พร้อมทั้งยังสามารถเล่นหวยออนไลน์ได้ตลอดเวลา ตลอด 24 ชม.กันเลยทีเดีย

มาทำความรู้จักกับ เว็บหวยออนไลน์ ที่ดีที่สุดในตอนนี้

หวยออนไลน์ คือ การซื้อหวยผ่าน เว็บไซต์ออนไลน์ ทั้งบนคอมพิวเตอร์ และ บนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งคุณจะต้องมีบัญชีเพื่อใช้ล็อคอินกับเว็บไซต์เพื่อเข้าไปซื้อหวยออนไลน์ โดยคุณสามารถสมัครสมาชิก กับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือเพื่อขอรับบัญชีผู้ใช้งานได้ สะดวกสบายจนทำให้คุณลืมการแทงหวยแบบเดิมๆ กับเจ้ามือไปได้เลย อีกทั้งรูปแบบการแทง หวยออนไลน์ ก็เข้าใจง่ายไม่ต่างจากการแทงหวยกับเจ้ามือทั่วไป ฉะนั้นไม่ว่าใครก็สามารถแทงหวยออนไลน์ได้ ขอเพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต และ คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือเท่านั้น การซื้อขายหวยผ่านอินเทอร์เน็ต โดยวิธีการซื้อนั้นสามารถทำได้ ด้วยการเติมเงินเข้าสู่ระบบ แต่คุณจะต้องมีบัญชีผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านในการเข้าใช้งานก่อน จึงจะสามารถซื้อหวยออนไลน์บนเว็บไซต์นั้น ๆ ได้ ส่วนการขายหวยออนไลน์ จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ เป็นเจ้าของเว็บไซต์เองหรือที่เรียกกันว่าเจ้ามือขายหวยออนไลน์ และ เป็นตัวแทนขายหวยออนไลน์นั่นเอง

ซึ่งในปัจจุบัน การเล่นหวยออนไลน์นั้น จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่นักเสี่ยงโชคเริ่มหันมาให้ ความสนใจกัน เป็นจำนวนมาก เหตุผลก็เนื่องด้วยเพราะว่า การแทงหวยออนไลน์นั้น มอบความสะดวกสบาย ให้กับตัวนักเสี่ยงโชคทุกคน มีความปลอดภัย ไร้ความเสี่ยง เล่นง่าย ได้เงินไว สามารถเล่นได้ทุกที่ ทุกเวลา ได้ตามต้องการ แถมยังสามารถแทงได้ทุกตัวเลขที่ต้องการอีกด้วย

เว็บหวยออนไลน์มีหวยอะไรให้เลือกเล่นบ้าง

โลกในยุคนี้ อินเตอร์เน็ต กลายเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับพวกเราทุก ๆ คนไปเรียบร้อยแล้ว สังเกตง่าย ๆ คือ ไม่ว่าจะทำอะไรเราก็สามารถทำผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งหมด ไม่เว้น แม้กระทั่ง เรื่องของการแทงหวย ซึ่ง เมื่อก่อน หากใครอยากแทงหวย หลัก ๆ ก็มีแค่ซื้อล็อตเตอรี่ไม่ก็แทงหวยใต้ดิน แต่ทว่าในปัจจุบันเราสามารถเล่นหวยผ่นทางระบบออนไลน์ได้แล้ว คราวนี้ลองมาดูกันว่าคนที่กำลังสนใจอยากลองแทงหวยออนไลน์ จะมีหวยประเภทไหนให้ได้เล่นบ้าง รับรองว่าจะต้องทำคุณให้สนุกจนลืมการแทงหวยในแบบเก่า ๆ กันไปเลย

1.หวยรัฐบาล หรือ สลากกินแบ่งรัฐบาล 

หวยประเภทนี้จะขึ้นตรงกับรัฐบาลไทยโดยตรง วิธีการเล่นนั้นเพียงแค่ทายผลตัวเลขแบบต่างๆ ให้ตรงกับผลการออกรางวัล เป็นหวยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ของคนไทยทุกคน และ ปัจจุบันนี้ยังมี หวยออนไลน์ ให้เลือกเล่นกันได้ทุกที่ทุกเวลา จึงเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากของคนไทยที่เล่นหวยออนไลน์

2.หวยลาว หรือ หวยพัฒนา

อีกชื่อมักจะเรียกว่าหวยสัตว์ เพราะมีการใช้สัญลักษณ์เป็นสัตว์ชนิดต่าง ๆ แทนตัวเลขนั่นเอง และ ยึดผลการประกาศรางวัลตามรัฐบาลของสปป.ลาว ซึ่งนี่ก็เป็นหวยอีกประเภทที่ถ้าได้ลองเล่นแล้วจะต้องติดใจกันอย่างแน่นอน

3.หวยฮานอย หรือ หวยเวียดนาม

เป็นหวยอีกประเภทที่ได้รับความนิยมไม่น้อยในประเทศไทยเรา เพราะวิธีการเล่นที่ไม่ต่างจากหวยรัฐบาลไทยเลยเข้าใจง่าย แต่หวยฮานอยนั้นจะออกรางวัลทุกวันทำให้ถูกใจคอหวยเป็นอย่างมาก ลุ้นได้ทุกวัน รับเงินได้ทุกวัน โดยผลรางวัลจะขึ้นอยู่สำนักงานของประเทศเวียดนาม

4.หวยหุ้น

ยึดผลตามค่าดัชนีหุ้น  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะอ้างอิงจากตัวเลขราคาเปิด-ปิดตลาดหุ้นมาออกรางวัลให้เรานั้นเอง แล้วจะมีการแยกมาอีกมาอีกหลายประเทศ

5.หวยยี่กี

เป็นหวยอีกหนึ่งประเภท ที่พบได้บ่อย ตามเว็บพนันออนไลน์ และ เว็บหวยออนไลน์ โดยหวยยี่กี จะออกรางวัล ในแต่ละเว็บ ไม่เหมือนกัน  รวมไปถึงราคาที่จ่าย ให้กับลูกค้า เช่นกัน ขึ้นอยู่กับ กับแต่ละเว็บเลย เป็นหวยที่เข้าใจได้ ค่อนข้างยาก ไม่เหมาะสำหรับมือใหม่ อาจจะต้องใช้ความชำนาญ แต่หวยยี่กีเป็นหวยที่ลงทุนน้อย และ ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า อีกประเภทที่หลายคนนิยมเล่น

อ่านเพิ่มได้ที่….